logo

Bekijk alle opdrachten

Deelprojectleider Grensdomein KMar (20230285)

Utrecht, Utrecht
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een Deelprojectleider Grensdomein KMar! (20230285)

Deelprojectleider
1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van (deel)projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van
(meerjaren)(deel)projectplannen en -begroting; besturing van (deel)projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en
nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie (deel)projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en
inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen;
afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern),
onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) (deel)projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan
projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een
onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding
projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie.

 

Eisen
 • Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare en recente (in laatste 6 jaar opgedane) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams. Deze teams betroffen alle IT afdelingen die in nauwe afstemming met Business- en/of Juridische- en/of Inkoop- en/of Huisvesting/Facilitaire afdelingen in omgevingen werkten met veel stakeholders (>10).
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Managen
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. “Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.”
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO / BC (bachelor) opleiding
 • Kandidaat beschikt over (minimaal) 1 van de volgende certificeringen: PRINCE2 Practitioner, IPMA C of Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK)

 

Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring als projectmanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT.
 • Kandidaat heeft meer aantoonbare werkervaring dan de conform de hiervoor gestelde eis van aantoonbare meerjarige ervaring met managen (tenminste 5 jaar)
 • Kandidaat heeft een geldig IPMA B certificaat
 • Kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Kandidaat heeft recente werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagementStart: denk aan September/oktober na afronding van de B screening
Inzet: 36 uur
Duur:  12 maanden + 3x verlengen 
Locatie: Utrecht (Extra standplaats(en) Den Haag, Maasland, Schiphol)

Deadline: 22-06-2022 08:00

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by